2011-04-04

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Minox S.A., zatwierdzające raport roczny Spółki, zgodnie ze Statutem, odbywa się nie później niż przed upływem 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy dany raport roczny.