2016-07-08

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Minox S.A. informuje, że w dniu 8 lipca 2016 r. Pan Jarosław Olszewski złożył rezygnuje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji. Powodem złożenia rezygnacji jest sytuacja osobista.

Zarząd Spółki dziękuje Panu Jarosławowi Olszewskiemu za zaangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.